Aktualności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej rozporządzenie RODO) informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie, ul. Żołnierska 11c, 10-558 Olsztyn, tel. 89 534 95 94.

1) Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawiciela Administratora Danych podane są na stronie internetowej: http://www.adopcja.olsztyn.pl
2) Kontakt z Administratorem Danych następuje za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania adopcyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia RODO w zw. z art. 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest przymusowe, w związku z czym jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą sądy, organy ścigania oraz organy administracji publicznej występujące o udostępnienie danych osobowych w związku z wykonywaniem przez te podmioty zadań publicznych. Dane Pani/Pana mogą być udostępniane przez Administratora Danych podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a także innych przepisów szczególnych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej
6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania adopcyjnego oraz okres archiwizacji.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia postępowania adopcyjnego. Konsekwencją niepodania danch będzie niemożliwość przeprowadzenia procedury.
10) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Ogłoszenie o naborze do pracy – psycholog (na zastępstwo)
w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie

ul. Żołnierska 11c, 10-558 Olsztyn

Termin składania ofert: 2020-09-30
Stanowisko: Psycholog (1 etat na zastępstwo) w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie

Ogłoszono dnia: 2020-09-02
Nr ogłoszenia: 2/2020

 1. I.Wymagania w stosunku do kandydatów
 1. a.Wymagania niezbędne
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 6. Nieposzlakowana opinia;
 7. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
 1. b.Wymagania dodatkowe:
 2. Co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną;
 3. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia;
 4. Znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym szczególnie funkcjonowania samorządu terytorialnego;
 5. Znajomość przepisów i problematyki z zakresu pomocy społecznej oraz ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 6. Umiejętność obsługi komputera (w szczególności programów- pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych;
 7. Komunikatywność;
 8. Duża operatywność i zdolności organizacyjne;
 9. Umiejętność pracy w zespole;
 10. Prawo jazdy kat B.
 1. II.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 2. 1.List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
 3. 2.Życiorys zawodowy- curriculum vitae
 4. 3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
 5. 4.Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie.
 6. 5.Kserokopie referencji lub opinii.
 7. 6.Oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-
 8. 7.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 9. 8.Oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych.
 10. 9.Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 11. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków za wskazanym stanowisku.

1. Prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka.

2. Prowadzenie badań psychologicznych dzieci zgłoszonych do ośrodka – sporządzanie diagnozy psychologicznej dzieci.

3. Udzielanie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka po urodzeniu.

4. Udzielanie wsparcia psychologicznego kandydatom do przysposobienia dziecka.

5. Udzielanie wsparcia rodzicom adopcyjnym (po przysposobieniu) w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem dziecka.

6. Sporządzanie opinii o kwalifikacjach osobistych kandydatów do sprawowania opieki nad dziećmi.

7. Prowadzenie terapii psychologicznej dzieci i rodzin adopcyjnych – na ich wniosek.

8. Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej Ośrodka – kwalifikacja dzieci do przysposobienia i kandydatów na rodziców przysposabiających.

9. Współpracuje z podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami rodzinnymi i ich organami pomocniczymi, podmiotami leczniczymi, organizacjami społecznymi, w celu gromadzenia informacji o stanie zdrowia, potrzebach rozwojowych dzieci zgłaszanych do przysposobienia, ustalania ich sytuacji prawnej, rodzinnej.

10. Uczestnictwo w posiedzeniach stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w województwie.

11. Ocena możliwości dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia do nawiązania więzi emocjonalnych z kandydatami na rodziców przysposabiających.

12. Nadzorowanie przebiegu okresu osobistej styczności i okresu preadopcyjnego pod kątem nawiązania więzi emocjonalnych w rodzinach preadopcyjnych.

13. Prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:       

Praca psychologa z przewagą wysiłku umysłowego w tym przy monitorze ekranowym, praca w terenie.

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych:

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ( w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie wynosił mniej niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

11. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji (załącznik na stronie internetowej www.adopcja.olsztyn.pl).zgoda na przetwarzanie danych osobowych - rekrutacja

VI. Dokumenty dodatkowe:

 1. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach
 2. Inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy.

VII. Termin, sposób i miejsce:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie (w godz. 730 – 1530)lub przesłać w terminie do dnia 30.09.2020 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu) na adres: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie, ul. Żołnierska 11c, 10-558 Olsztyn z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psycholog (na zastępstwo) w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie” wzamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata. Dokumenty, które nie wpłyną w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

VIII. Informacje dodatkowe:

Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru, kandydat musi spełniać zarówno wymagania niezbędne jak i dodatkowe oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów. Aplikacje, które wpłyną do W-MOA po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.adopcja.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 11c.

 

                                                                                                                                           Dyrektor

Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie

Bożena Puszkiewicz

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Są momenty kiedy proces adopcyjny jest wyczerpujący i bolesny i chcesz krzyczeć. Ale takie właśnie są każde narodziny dziecka.                                                                                             

 chcemybycrodzicami.pl

 

 

Dlaczego specjaliści z ośrodków adopcyjnych stawiają tak wysokie wymagania kandydatom na rodziców adopcyjnych?

 

                W sytuacji dzieci oczekujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w rodzinach zastępczych na wymarzonych rodziców wydawałoby się słusznym ograniczenie do minimum formalności, wywiadów, rozmów i szkoleń przewidzianych dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, aby jak najszybciej doszło do spotkania tych dwóch stron. Jednakże, czy słusznie?

 

                Wyzwania, jakie ze sobą niesie rodzicielstwo adopcyjne, należy porównać do wyzwań związanych raczej z górską wyprawą w Alpy, niż w nasze polskie Tatry, zwłaszcza, że obserwujemy, że na „nowych rodziców” czekają dzieci z coraz bardziej złożonymi trudnościami. Dziecko oczekujące na adopcje „nie jest gorsze, ale musi się uporać z dodatkowymi problemami(Deborah D. Gray, 2010). Dlatego obok naturalnej motywacji związanej z chęcią bycia rodzicami i pomocy dzieciom, które właśnie potrzebują rodzicielskiej miłości potrzebne są osoby, które m.in. cechuje SIŁA, ENERGIA, STAŁOŚĆ, ale i ELASTYCZNOŚĆ wobec zmian, DYSTANS DO SIEBIE oraz POCZUCIE HUMORU, a jeżeli są w związkach małżeńskich – DOBRA KOMUNIKACJA. Jeśli spojrzymy na poniższe wyzwania, to nikogo nie zdziwi, że ważna również jest dobra kondycja zdrowotna oraz stabilność finansowa i mieszkaniowa.

 

Deborah D. Gray (2010) zwraca uwagę, że wiele dzieci trafiających do adopcji będzie doświadczało specyficznych trudności na poziomie myśli, emocji i zachowania. Ich skala i rozmiar będzie zależna od ich predyspozycji, problemów zdrowotnych, doświadczonych traumatycznych przeżyć oraz wieku w momencie umieszczenia w rodzinie adopcyjnej. Wskazuje na występującą u dzieci obawę przed ponownym odrzuceniem, brak poczucia bezpieczeństwa, kojarzenie „władzy” dorosłych z krzywdą, poczucie bólu i pustki emocjonalnej, nieumiejętne zaspokojenie potrzeb (parentyfikacja – odwrócenie ról, gdzie dziecko zaspokajała potrzeby opiekuna lub zwracanie uwagi na siebie, często w bardzo irytujący sposób zamiast proszenia o pomoc), nieprzerobiona strata/konflikt lojalnościowy związany z rodzicami biologicznymi, niskie poczucie wartości oraz kontrolowanie dorosłych, przyjmujące przykre formy dla rodziców. Ponadto część dzieci może mieć różnorodne problemy zdrowotne, opóźnienia rozwojowe oraz trudności edukacyjne powstałe na skutek zaniedbań środowiskowych, czy też wywołane spożywaniem alkoholu przez matkę w czasie ciąży. Niezbędne w tych sytuacjach będą dodatkowe terapie, konsultacje i wizyty lekarskie.

 

Nieadaptacyjne postawy dzieci utrudniające ich społeczne funkcjonowanie w znacznej mierze łączą się    z nieprawidłowo ukształtowanym stylem przywiązania. Najbardziej pożądanym, jest ufny styl przywiązania umożliwiający budowanie intymnych i głębokich relacji z innymi, którym towarzyszy wzajemna akceptacja       i radość z bycia z sobą. Tworzenie się tego styl przywiązania ma swoje optimum czasowe - przypada jeszcze na okres płodowy i kończy się około 2,5 r.ż. Ufność do rodziców, do innych osób, świata jest kształtowana głównie przez „responsywną” matkę, czyli taką, która elastycznie i adekwatnie reaguje na potrzeby dziecka okazując czułość, zainteresowanie i kojąc jego płacz. Niestety niektórym dzieciom nie było dane zaznanie troskliwej opieki ze strony rodziców biologicznych, a raczej wręcz przeciwnie doznały opuszczenia, zaniedbań lub doświadczyły rażących nadużyć z ich strony. Rodzicom ograniczono lub odebrano władzę rodzicielską,    a je umieszczono w pieczy zastępczej rodzinnej lub instytucjonalnej. Brak czułej miłości wówczas przyczynia się do ukształtowania się w dzieciach lękowych odmian stylu przywiązania[1]. Poniżej przedstawiono zaobserwowane zależności pomiędzy warunkami wychowawczymi występującymi w rodzinach biologicznych a funkcjonowaniem dzieci po umieszczeniu w rodzinach adopcyjnych oraz możliwymi reakcjami nowych rodziców.

 

Lękowe unikające:

 

Rodzice biologiczni: nadużycia, zranienia, niewrażliwi na potrzeby dziecka lub fizycznie niedostępni.

 

Dzieci: trudno im przyjąć „dobre zasady” nowego domu, bo chcą być niezależne i samowystarczalne. Słabe                           w samoobsłudze, bo nie pytają się w jaki sposób coś zrobić. Oporne w wymianie czułości. W sytuacjach trudnych jednak przychodzą do rodziców adopcyjnych prosząc o pomoc. Unikają kontaktu wzrokowego. Bywa, że mają lepsze więzi z obcymi. Przenoszą złość z rodziców biologicznych na adopcyjnych.

 

Rodzice adopcyjni: zagubieni, sfrustrowani brakiem odpowiedzi w postaci miłości dziecka.

 

Lękowe ambiwalentne z lękliwym przywieraniem:

 

Rodzice biologiczni: brak nadużyć, tu raczej zaniedbania i zmiany miejsca pobytu.

 

Dzieci: obawiają się rozstań z rodzicami adopcyjnymi, tego, że już nie wrócą.

 

Rodzice adopcyjni: raczej usatysfakcjonowani, chociaż zmęczeni, obawiają się roszczeniowej postawy dziecka w dorosłości.

 

Lękowe ambiwalentne: „Odepchnij mnie ! Przyciągnij mnie”

 

Rodzice biologiczni : brak rażących nadużyć, względnie dobre relacje z rodzicami. Dzieci pochodzą z domów dziecka, które wcześniej doświadczały głównie zaniedbań przez matkę biologiczną.

 

Dzieci: częściej przenoszą swe negatywne uczucia na matkę adopcyjną, niż na ojca, chwiejne - chcą i nie chcą kontaktu, są na przemian miłe i niemiłe, otwarte i zamknięte. Dążą do zwrócenia uwagi na siebie, kontaktu, a gdy już to osiągną odpychają.Wewnętrzny model roboczy polega na niedopuszczeniu rodzica zbyt blisko na dłuższy czas i z drugiej strony – na pozwoleniu na trwającą zbyt długo separację.

 

Rodzice adopcyjni: czują się bliscy porażki, czują, że ich wysiłki nawiązania relacji są sabotowane, ale też mają poczucie, że dni dobre przeplatają się ze złymi.

 

Lękowe zdezorganizowane (zdezorientowane)

 

Rodzice biologiczni: dopuścili się licznych nadużyć, wystawiali dzieci na nadmierne obciążenia, po czym reagowali odrzuceniem i agresją. Ponadto występuje u takich dzieci, które zostały przenoszone z jednej rodziny zastępczej do drugiej po uprzednio doświadczonych urazach.

 

Dzieci, które nie są w stanie wykształcić struktury informacji o swoich opiekunach i w niespójny sposób sygnalizują swoje potrzeby. Podobne do stylu lękowego ambiwalentnego, ale znacznie mocniej przeżywają strach i gniew. Oscylują pomiędzy odtrącaniem, a przyciąganiem rodziców. Okresy życzliwości w stosunku do rodziców rzadkie. Z rodziców biologicznych na adopcyjnych przenoszą uczucia lęku, przerażenia i złości.          Z obciążającymi sytuacjami radzą sobie poprzez agresję lub dysocjację (oddzielenie emocjonalne). Często mają poważne problemy emocjonalne i naruszają dobro oraz własność innych. W bardzo młodym wieku diagnozuje się u nich zachowania opozycyjno – buntownicze.

 

Rodzice adopcyjni: bardzo zagubieni, często ich opis dziecka różni się od tego jaki płynie z otoczenia,           od nauczycieli i znajomych, gdyż potrafią „grać” miłych i życzliwych dla obcych.

 

                Sigel i Hartzell podkreślają, „badania pokazują, że relacje dziecka z rodzicami mogą się zmienić         i kiedy, to ma miejsce, zmienia się też styl przywiązania u dziecka”[2]

 

                Powyżej opisane trudności, szczególnie w zbudowaniu prawidłowego wzorca więzi będą wymagały ze strony rodziców adopcyjnych dużego zaangażowania, cierpliwości, zrozumienia i akceptacji dziecka,            a także przeformułowania dotychczasowych priorytetów życiowych na rzecz jego potrzeb. Wspomniana Deborah D. Gray wskazuje na następujące wyzwania stojące przed dzieckiem i rodziną:

 

 • Zbudowanie ufnego przywiązania
 • Ukazanie znacznie rodziny
 • Ochrona przed silnym stresem
 • Nauczenie się znoszenia umiarkowanego stresu
 • Nauczenia się właściwego sygnalizowania potrzeby pomocy
 • Cieszenie się pozytywną samokontrolą
 • Opłakanie strat i traumy
 • Wydobycie różnic między przeszłością a teraźniejszością
 • Nauczenie się uogólniania pozytywnych doświadczeń
 • Nadrobienie opóźnień w rozwoju emocjonalnym
 • Osiągnięcie zdolności do regulacji emocji
 • Odbudowanie poczucia wartości w dziecku
 • Odzyskanie uczucia miłości po doświadczaniu „zdrady” ze strony rodziców biologicznych
 • Radzenie sobie z traumatycznymi doświadczeniami
 • Rozwinięcie w rodzinie relacji pełnych miłości[3]

 

dodatkowe zadania emocjonalne :

 

W obliczu tych zadań, spotkania z psychologami, pedagogami z ośrodka adopcyjnego mają na celu wspólne przeanalizowanie z kandydatami ich motywacji, zbadanie możliwości, ograniczeń oraz gotowości sprostania im. Dodatkową sposobnością do zastanowienia się, do pogłębienia problematyki adopcji jest szkolenie, w czasie którego można również zapoznać z innymi rodzicami adopcyjnymi, tworząc w naturalny sposób grupę wsparcia. Od pierwszego spotkania w ośrodku do wydania zaświadczania potwierdzającego zakwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziców adopcyjnych ważna jest obustronna szczerość, otwartość i zaufanie, które są niezbędne do podjęcia najważniejszej decyzji w życiu dorosłego i dziecka, dla którego wybieramy rodzinę na całe życie.

 

Okres wyczekiwania na telefon z ośrodka informujący „znaleźliśmy dla Was dziecko ” zależny jest od możliwości dopasowania zasobów i ograniczeń kandydatów do potrzeb dziecka. Nie każda rodzina jest          w stanie uporać się z specyficznymi trudnościami konkretnego dziecka i dlatego kierując się jego dobrem,    a nie kolejnością zgłoszeń i presją czasową szukają rodziny, która będzie najlepiej odpowiadać na wyzwania związane z jego temperamentem i osobowością.

 

Natomiast po adopcji nasi specjaliści służą również pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych          z rodzicielstwem adopcyjnym.

 

Monika Wiereńko – pedagog

 

w Warmińsko-Mazurskim

 

Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie

 


 

[1] Gray, D. D (2010) Adopcja i przywiązanie – Praktyczny poradnik dla rodziców. Sopot: GWP, pp. 59-64.

 

[2] Schooler, J.E, Kefeer Salley, B, Callahan, T. J (2012) Zranione dzieci, uzdrawiające domy. Warszawa: MRaciniewski Services, p. 81.

 

[3] Gray, D. D (2010) Adopcja i przywiązanie – Praktyczny poradnik dla rodziców. Sopot: GWP, pp. 38-39.

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Ogłoszenie nr 529502-N-2019 z dnia 2019-03-27 r.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie: Zagospodarowanie pomieszczeń biurowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie, krajowy numer identyfikacyjny 28136335400000, ul. Żołnierska 11C , 10-558 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895349594, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.adopcja.olsztyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.adopcja.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.adopcja.olsztyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej. Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego)
Adres:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny, 10-588 Olsztyn, ul. Żołnierska 11C

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie pomieszczeń biurowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie.
Numer referencyjny: ZP-1/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zagospodarowaniem pomieszczeń biurowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń 196,50 m2 Kubatura netto 668,10 m3 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane: 1) rozbiórka ścian działowych oznaczonych wg rysunku rzutu, 2) rozbiórka paneli posadzkowych, wykładziny PCV oraz skucie płytek ceramicznych, 3) demontaż sufitu podwieszanego wraz z demontażem kanałów wentylacyjnych, jeśli będą powyżej sufitu, 4) demontaż instalacji oświetlenia, elektrycznej i wykonanie nowej instalacji gniazd i oświetlenia – wg opracowania branży elektrycznej, 5) demontaż wybranych grzejników oraz wykonanie instalacji co i grzejników - wg opracowania branży sanitarnej, 6) wykonanie nowych ścian działowych z naświetlami, 7) wykonanie drzwi wewnętrznych i witryn stałych, 8) położenie paneli drewnopodobnych, 9) szpachlowanie i malowanie ścian wewnętrznych, 10) szpachlowanie i malowanie sufitu, 11) wykonanie kanałów wentylacji grawitacyjnej, 12) montaż wentylatorów kanałowych - wg opracowania branży sanitarnej, 13) obudowa lokalna kanałów wentylacji,

II.5) Główny kod CPV: 45215222-9
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 84
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
84

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną robotą budowlaną polegającą na budowie i/lub remoncie i/lub przebudowie obiektu kubaturowego i/lub zespołu obiektów kubaturowych, obejmującą m.in. roboty branży budowlanej i sanitarnej, i elektrycznej o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto. Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia dysponuje następującymi osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: - osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy/robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, - osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, - osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.: 1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; 2)dowody określające, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 3)oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b. ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ . W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 570 t. j.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów wymienionych w ust. 6 do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo (a).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja jakości 20,00
termin wykonania 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-16, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d32dc5e5-ef74-40a9-a7eb-b240ccf778c3


instalcja co ,rys. 12 rys3 rys4 rys

ogłoszenie o zamówieniu 27.03.2019.pdf,

OPIS TECHNICZNY3 - Brażna sanitarna.pdf

Projekt techniczny - opis ogólny i rozwiązania.pdf

 

projekt techniczny instalacje elektryczne.pdf

Przedmiar robót - branża budowlana.pdf

przedmiar robót - instalacje elektryczne.pdf

Rys. A1- Projekt techniczny - opis ogólny i rozwiązania.pdf

Rys. A2-Projekt techniczny - opis ogólny i rozwiązania.pdf

Rys. A3-Projekt techniczny - opis ogólny i rozwiązania.pdf

Rys_1 schemat R1 -projekt techniczny instalacja elektryczna.pdf

Rys_2 instalacja gniazd wtykowych - projekt techniczny.pdf

<span sty