Jak zostać rodzicem

 

 

 

 

 

Wymagania stawiane kandydatom na rodziców adopcyjnych są określone przez Ustawę o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej oraz Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy  który mówi, że: "Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego" oraz, że "między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku".

 

 

 

A więc przysposobić dzieci mogą:

 

1. małżeństwa bezdzietne, bądź posiadające własne dzieci lub też osoba samotna. Jednak przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie (art. 115 §1). Nie może ubiegać się o adopcję np. związek konkubencki,

 

2. osoby w odpowiednim wieku – różnica wieku między rodzicami a  dzieckiem nie może być większa niż 40 lat,

 

3. osoby, które nie były karane,

 

4. osoby zdrowe psychicznie i fizycznie,

 

5. osoby, które mają sytuację zawodową i finansową zapewniającą dziecku dobre warunki materialne,

 

6. osoby mające odpowiednie warunki mieszkaniowe (posiadają tytuł własności mieszkania)

 

7. osoby, które kierują się dobrem dziecka i gwarantują właściwą opiekę,

 

8. osoby, które przeszły pozytywnie procedurę adopcyjną.

 

 

 

Kandydaci na rodziców adopcyjnych muszą złożyć następujące dokumenty:

 

1. Wniosek  skierowany do Ośrodka z szeroką motywacją,

 

2. życiorysy rodzinne kandydatów,

 

3. skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku osoby samotnej - odpis skrócony aktu  urodzenia),

 

4. informacje o spełnianiu warunków ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

     zastępczej dotyczące kandydatów do przysposobienia (w Ośrodku),

 

5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w Ośrodku),

 

6. zdjęcie małżonków,

 

7. zaświadczenia lekarskie o ogólnym stanie zdrowia od lekarza rodzinnego,

 

8. opinie z zakładów pracy,

 

9. zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów,

 

10. Zaświadczenia o niekaralności/ zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,

 

 

11. inne dokumenty w razie potrzeb.

 

 

 

 

 DROGI KANDYDACIE NA RODZICA

 

A teraz trochę o szkoleniu

 

Jednym z etapów procedury adopcyjnej jest szkolenie dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Nasz Ośrodek realizuje to szkolenie na podstawie Programu PRIDE : ADOPCJA (Decyzja Nr 4/2012/RA z dnia 14.03.2012r.).

 

Program PRIDE realizowany jest w wymiarze 54 godzin szkoleniowych, w tym konsultacji indywidualnych. Składa się z 12 sesji grupowych. Spotkania szkoleniowe odbywają się raz w tygodniu po południu. W ciągu roku przewidziane są dwa lub 3 cykle szkoleniowe, w zależności od liczby zgłoszonych kandydatów.

 

Program PRIDE : ADOPCJA jest źródłem informacji i pomocy. Jego celem jest dzielenie się informacjami ważnymi dla Twojego rozwoju jako przyszłego dobrego rodzica adopcyjnego. Proces szkoleniowy obejmuje edukację, czyli zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności jakie są potrzebne do podjęcia świadomej decyzji związanej z rodzicielstwem adopcyjnym.

 

 

Szkolenie prowadzą certyfikowani trenerzy PRIDE. Zajęcia odbywają się w sposób warsztatowy, wszelkie treści przekładane są na prace zespołową biorąc pod uwagę doświadczenia i kompetencje uczestników.

 

 Ukończenie przez kandydata szkolenia potwierdzone jest Świadectwem Ukończenia Szkolenia, które wystawia Ośrodek Adopcyjny.

 

            Biorąc pod uwagę filie (Ośrodek Adopcyjny w Ełku i w Elblągu), które przynależą do naszego Ośrodka, na tych samych zasadach prowadzone są szkolenia w filii w Ełku i w Elblągu.

 

    Należy wiedzieć i pamiętać, że Świadectwo Ukończenia Szkolenia nie jest jednoznaczne z uzyskaniem Zaświadczenia Kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodzica adopcyjnego.

 

 

W przypadku kandydatów, którzy będą ubiegać się o przysposobienie kolejnego dziecka, a posiadają Świadectwo Ukończenia Szkolenia organizowanego przez Ośrodek Adopcyjny odstępujemy od ponownego udziału kandydatów w szkoleniu.

 

 

 Procedura adopcyjna krok po kroku

 

Rozmowa wstępna -   rozmowa informacyjna z pracownikami Ośrodka  w trakcie, której kandydaci mają możliwość przedstawienia  się pracownikom Ośrodka oraz otrzymania wszystkich wstępnych informacji niezbędnych, aby rozpocząć dalszą  współpracę.

 

Złożenie odpowiednich dokumentów – kandydaci składają komplet dokumentów ustalonych podczas pierwszej rozmowy.

 

Rozpoczęcie współpracy,   na którą składa się:

 

-wywiad z kandydatami

 

-badanie psychologiczno - pedagogiczne

 

-inne działania w zależności od potrzeb

 

Wstępna ocena – Ośrodek po zgromadzeniu i sporządzeniu stosownej  dokumentacji  dokonuje wstępnej oceny kandydatów, która uwzględnia:

 

-kwalifikacje osobiste

 

-motywację do podjęcia się wychowywania dziecka

 

-wywiad adopcyjny

 

Szkolenie  -  przyszli rodzice biorą udział  w szkoleniu programem PRIDE, które kończy się wydaniem zaświadczenia.

 

Okres oczekiwania  - to czas od ukończenia szkolenia do przedstawienia propozycji dziecka.

 

Spotkanie z dzieckiem - odbywa się w miejscu pobytu dziecka w obecności przedstawiciela Ośrodka oraz opiekuna prawnego dziecka. Kolejne spotkania po wyrażeniu takiej woli przez kandydatów odbywają się  po uprzednim uzgodnieniu z opiekunami dziecka.

 

Wniosek do sądu – po wyrażeniu pracownikowi Ośrodka oraz opiekunowi prawnemu woli adopcji dziecka, kandydaci składają wniosek do sądu o przysposobienie wraz z kompletem dokumentów. Wniosek sporządzany jest  z pomocą Ośrodka

 

Orzeczenie przez sąd adopcji -  zanim zostanie orzeczona adopcja  sąd wyznacza tzw. okres preadopcyjny – osobista styczność, podczas którego przyszli rodzice opiekują się dzieckiem u siebie w domu i pozostają pod nadzorem Ośrodka, który na zlecenie sądu sporządza opinię, bada powstające więzi kandydatów z dzieckiem. Po okresie osobistej styczności sąd wyznacza termin sprawy o przysposobienie , na której orzeka adopcję. Po uprawomocnieniu się ( okres trzech tygodni) postanowienia sądu kandydaci stają się rodzicami dziecka – otrzymują nowy akt urodzenia dziecka, w którym figurują jako jego rodzice.

 

Wsparcie postadopcyjne - po zakończeniu procedury adopcyjnej rodzice mają zawsze prawo zgłosić się o pomoc i wsparcie do pracowników Ośrodka.