Olsztyn

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie


Olsztyn, ul. Żołnierska 11c , tel. 89 534 95 94

 

zmiana adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka:   Bożena Puszkiewicz - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Olsztyn:

 

 

Anna Kin – pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Dorota Zdziarska – pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Joanna Sztachelska – pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Wioletta Burdalska – pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Sylwia Ramczykowska - pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Anna Bałazy - pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Agnieszka Kozłowska - pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Elżbieta Korona – psycholog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Magdalena Krasnoborska-Wirchanowicz – psycholog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Katarzyna Danielewicz - psycholog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Anna Szałkowska - psycholog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Joanna Zalińska – główny księgowy, specjalista ds. kadr  - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Bożena Sadowska – referent administracyjny - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Joanna Nowakowska - referent administracyjny - wmoa.olsztyn@ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 Ośrodek czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

 

Szkolenia kandydatów na rodziców adopcyjnych odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych 1530 - 1930.

 

 

 

Ogłoszenie o naborze do pracy na stanowisko Główny Księgowy, Specjalista ds. kadr

w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie.

 

 

Termin składania ofert: 14 czerwca 2019 r.
Nazwa stanowiska: Główny księgowy (0,75 etatu), Specjalista ds. kadr (0,25 etatu) – 1 etat
Miejsce pracy: 10-558 Olsztyn, ul. Żołnierska 11c.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
................................................................................................................................................................................................................

A. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie.
2) Wykształcenie:
a) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie, co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości lub
b) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub podyplomowe studia ekonomiczne i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,
3) Doświadczenie zawodowe:
a) co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości jednostek finansów publicznych lub w kontroli finansowej podmiotów finansów publicznych lub
b) osoba jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
c) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne na podstawie odrębnych przepisów.
4) Umiejętność redagowania pism urzędowych.
5) Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
6) Umiejętność pracy w zespole.
7) Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni z praw publicznych.
8) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
9) Nieposzlakowana opinia.

B. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.
2) Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych.
3) Biegła znajomość zagadnień podatkowych i księgowych.
4) Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych ZFŚS i administracji kadrowej.
5) Znajomość prawa zamówień publicznych.
6) Znajomość przepisów związanych z ochroną danych osobowych (RODO).
7) Umiejętność realizowania założonych celów, rzetelność, uczciwość.
8) Samodzielność.
9) Umiejętność interpretacji przepisów.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Głównego Księgowego:

.....................................................................................................................
1. Prowadzenie rachunkowości budżetowej Ośrodka.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5. Przygotowywanie projektów planów finansowych Ośrodka w oparciu o zapotrzebowanie merytorycznych komórek organizacyjnych Ośrodka.
6. Koordynowanie planowania wydatków budżetowych oraz potrzeb w zakresie wykorzystania środków finansowych pracy w oparciu o zapotrzebowania merytorycznych komórek organizacyjnych Ośrodka.
7. Bieżące informowanie dyrektora Ośrodka o realizacji planu finansowego.
8. Analiza wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka.
9. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
10. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością Ośrodka w zakresie spraw finansowo – księgowych.
11. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Specjalisty ds. kadr:
..................................................................................................................................................................................................................

1. Prowadzenie akt osobowych.
2. Sporządzanie umów o pracę.
3. Sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników.
4. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie stosownej dokumentacji (karta urlopowa, plany urlopowe, urlopy okolicznościowe itp.).
5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich.
6. Zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i ich rodzin.
7. Przyjmowanie wniosków dotyczących wypłaty należnych świadczeń pracowniczych.
8. Prowadzenie ewidencji szkoleń BHP i Ppoż oraz badań lekarskich pracowników oraz kontrola ich aktualności.
9. Sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw personalnych i zatrudnionych pracowników.

IV. Preferowane będą następujące dodatkowe wymagania:

.......................................................................................................


1. Posiadanie ogólnej znajomości księgowości budżetowej, plan kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
2. Posiadanie wiedzy i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości.
3. Posiadanie umiejętności sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
4. Cechy osobowości: komunikatywność, dyskrecja, odpowiedzialność, sumienność, terminowość.
5. Osoby niepełnosprawne, o ile kandydat złoży wraz z dokumentami kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


V. Warunki pracy na danym stanowisku:

.................................................................................


• Praca przy komputerze.
• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


VI. Wymagane dokumenty:

................................................................................................
1. List motywacyjny.
2. Życiorys zawodowy.
3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu.
4. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
5. Referencje, opinie.
6. Oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru dostępnego na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego – ww.bip.warmia.mazury.pl
7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – w oryginale lub odpisie poświadczonym notarialnie.
9. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.
10. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji (załącznik na stronie internetowej).
11. Inne dokumenty dodatkowe o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VII. Termin składania dokumentów:

...............................................................................

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie (w godz. 7.30 – 15.30) lub przesłać w terminie do dnia 14.06.2019 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu) na adres: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie, ul. Żołnierska 11c, 10-558 Olsztyn z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego, specjalisty ds. kadr" w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata. Dokumenty, które nie wpłyną w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

..............................................................................


Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru, kandydat musi spełniać zarówno wymagania niezbędne jak i dodatkowe oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów. Aplikacje, które wpłyną do W-MOA po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.adopcja.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 11c.

 

 

Dyrektor
Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie
Bożena Puszkiewicz

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Ogłoszenie o naborze do pracy – pedagog (na zastępstwo)
w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie

ul. Żołnierska 11c, 10-558 Olsztyn

Termin składania ofert: 2019-07-12
Stanowisko: Pedagog (1 etat na zastępstwo) w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie Ogłoszono dnia: 2019-06-13
Nr ogłoszenia: 4/2019

I. Wymagania w stosunku do kandydatów

a. Wymagania niezbędne

1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

b. Wymagania dodatkowe

1. Co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną.
2. Wykształcenie wyższe o kierunku: pedagogika lub na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki lub nauk o rodzinie.
3. Znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym szczególnie funkcjonowania samorządu terytorialnego.
4. Znajomość przepisów i problematyki z zakresu pomocy społecznej przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5. Umiejętność obsługi komputera ( w szczególności programów- pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych.
6. Komunikatywność.
7. Duża operatywność i zdolności organizacyjne.
8. Umiejętność pracy w zespole.
9. Prawo jazdy kat B.
10. Posiadanie uprawnień trenerskich programu szkoleniowego PRIDE będzie dodatkowym atutem kandydata.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Zakres zadań podstawowych:

1. Gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione w zakresie określonym ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

2. Sporządzanie dla każdego zakwalifikowanego do przysposobienia dziecka diagnozy pedagogicznej.

3. Przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka (wywiad adopcyjny).

4. Przeprowadzanie badań pedagogicznych kandydatów na rodziców przysposabiających..

5. Współpraca z:
- organizatorami pieczy zastępczej na terenie województwa,
- jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
- podmiotami leczniczymi,
- sądami rodzinnymi i ich organami pomocniczymi,
- placówkami oświatowymi,
- kościołami, związkami wyznaniowymi i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

. 6. Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej Ośrodka
(kwalifikacja kandydatów na rodziców adopcyjnych).

7. Organizacja i prowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziców przysposabiających oraz kandydatów na rodzinę zastępczą.

8. Wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

9. Sporządzania opinii o kwalifikacjach osobistych kandydatów dla sądów rodzinnych przed umieszczeniem dzieci w rodzinach przysposabiających.

10. Udzielanie wsparcia rodzinom:
- kandydatom na przysposabiających;
- rodzinom adopcyjnym.

11. Terapia pedagogiczna rodzin adopcyjnych oraz pomoc w rozwiazywaniu problemów wychowawczych, opiekuńczych, rodzinnych.

12. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zadań, w tym rejestrów.

13. Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora W-MOA w tym odpowiedzialność za powierzona zaliczkę stałą, z której wydatki podlegają każdorazowo uzgodnieniu z Dyrektorem i Głównym księgowym Ośrodka.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca pedagoga siedząca z przewagą wysiłku umysłowego w tym przy monitorze ekranowy, oraz w terenie.

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych:

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ( w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie wynosił mniej niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.

2. Życiorys zawodowy- curriculum vitae

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

4. Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie.

5. Kserokopie referencji lub opinii.

6. Oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie- www.bip.warmia.mazury.pl oraz w sekretariacie W-MOA w Olsztynie ul. Żołnierska 11c 10-558 Olsztyn.

7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

8. Oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych.

9. Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków za wskazanym stanowisku.

11. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji (załącznik na stronie internetowej www.adopcja.olsztyn.pl).

VI. Dokumenty dodatkowe

1. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach.

2. Inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy.

VII. Termin, sposób i miejsce

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie (w godz. 730 – 1530)lub przesłać w terminie do dnia 12.07.2019 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu) na adres: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie, ul. Żołnierska 11c, 10-558 Olsztyn z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pedagog (na zastępstwo) w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie” wzamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata. Dokumenty, które nie wpłyną w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 VIII. Informacje dodatkowe:

Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru, kandydat musi spełniać zarówno wymagania niezbędne jak i dodatkowe oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów. Aplikacje, które wpłyną do W-MOA po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.adopcja.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 11c.

Dyrektor
Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie
Bożena Puszkiewicz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Ogłoszenie o naborze do pracy – psycholog (na zastępstwo)
w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie

ul. Żołnierska 11c, 10-558 Olsztyn

Termin składania ofert: 2019-07-12
Stanowisko: Psycholog (1 etat na zastępstwo) w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie

Ogłoszono dnia: 2019-06-13
Nr ogłoszenia: 5/2019

 1. I.Wymagania w stosunku do kandydatów
 1. a.Wymagania niezbędne
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 6. Nieposzlakowana opinia;
 7. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
 1. b.Wymagania dodatkowe:
 2. Co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną;
 3. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia;
 4. Znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym szczególnie funkcjonowania samorządu terytorialnego;
 5. Znajomość przepisów i problematyki z zakresu pomocy społecznej oraz ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 6. Umiejętność obsługi komputera (w szczególności programów- pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych;
 7. Komunikatywność;
 8. Duża operatywność i zdolności organizacyjne;
 9. Umiejętność pracy w zespole;
 10. Prawo jazdy kat B.
 1. II.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 2. 1.List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
 3. 2.Życiorys zawodowy- curriculum vitae
 4. 3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
 5. 4.Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie.
 6. 5.Kserokopie referencji lub opinii.
 7. 6.Oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie- www.bip.warmia.mazury.ploraz w sekretariacie W-MOA w Olsztynie ul. Żołnierska 11c 10-558 Olsztyn.
 8. 7.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 9. 8.Oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych.
 10. 9.Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 11. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków za wskazanym stanowisku.

1. Prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka.

2. Prowadzenie badań psychologicznych dzieci zgłoszonych do ośrodka – sporządzanie diagnozy psychologicznej dzieci.

3. Udzielanie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka po urodzeniu.

4. Udzielanie wsparcia psychologicznego kandydatom do przysposobienia dziecka.

5. Udzielanie wsparcia rodzicom adopcyjnym (po przysposobieniu) w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem dziecka.

6. Sporządzanie opinii o kwalifikacjach osobistych kandydatów do sprawowania opieki nad dziećmi.

7. Prowadzenie terapii psychologicznej dzieci i rodzin adopcyjnych – na ich wniosek.

8. Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej Ośrodka – kwalifikacja dzieci do przysposobienia i kandydatów na rodziców przysposabiających.

9. Współpracuje z podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami rodzinnymi i ich organami pomocniczymi, podmiotami leczniczymi, organizacjami społecznymi, w celu gromadzenia informacji o stanie zdrowia, potrzebach rozwojowych dzieci zgłaszanych do przysposobienia, ustalania ich sytuacji prawnej, rodzinnej.

10. Uczestnictwo w posiedzeniach stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w województwie.

11. Ocena możliwości dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia do nawiązania więzi emocjonalnych z kandydatami na rodziców przysposabiających.

12. Nadzorowanie przebiegu okresu osobistej styczności i okresu preadopcyjnego pod kątem nawiązania więzi emocjonalnych w rodzinach preadopcyjnych.

13. Prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:       

Praca psychologa z przewagą wysiłku umysłowego w tym przy monitorze ekranowym, praca w terenie.

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych:

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ( w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie wynosił mniej niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

11. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji (załącznik na stronie internetowej www.adopcja.olsztyn.pl).

VI. Dokumenty dodatkowe:

 1. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach
 2. Inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy.

VII. Termin, sposób i miejsce:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie (w godz. 730 – 1530)lub przesłać w terminie do dnia 12.07.2019 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu) na adres: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie, ul. Żołnierska 11c, 10-558 Olsztyn z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psycholog (na zastępstwo) w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie” wzamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata. Dokumenty, które nie wpłyną w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

VIII. Informacje dodatkowe:

Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru, kandydat musi spełniać zarówno wymagania niezbędne jak i dodatkowe oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów. Aplikacje, które wpłyną do W-MOA po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.adopcja.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 11c.

Dyrektor

Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie

Bożena Puszkiewicz

 

 

pobierz plik PDF STATYSTYKI