Olsztyn

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie


10-558 Olsztyn, ul. Żołnierska 11c , tel. 89 534 95 94

 

zmiana adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Wicedyrektor Ośrodka: Dorota Zdziarska - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Olsztyn:

 

 

Anna Kin – pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Monika Wiereńko – pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Joanna Sztachelska – pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Wioletta Burdalska – pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Sylwia Ramczykowska - pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Anna Bałazy - pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Agnieszka Kozłowska - pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Elżbieta Korona – psycholog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (tel. 514 173 672)

 

Magdalena Krasnoborska-Wirchanowicz – psycholog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Katarzyna Danielewicz - psycholog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Anna Szałkowska - psycholog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Marta Mazurkiewicz - Sidor – główny księgowy, specjalista ds. kadr  - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Bożena Sadowska – referent administracyjny - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Joanna Nowakowska - referent administracyjny - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 Ośrodek czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

 

Szkolenia kandydatów na rodziców adopcyjnych odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych 1530 - 1930.

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 01 czerwca 2020 roku ulega zmianie funkcjonowanie Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie oraz Filii Ośrodka w Elblągu i Ełku zgodnie z Zarządzeniem Dyrktora nr 3/2020 z dnia 28.05.2020 r.

(zamieszczone poniżej).

 

Zarządzenie Dyrektora W-MOA w Olsztynie Nr 3/2020

 

Spotkania na terenie Ośrodka odbywać się będą wyłącznie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem Ośrodka.

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Ogłoszenie o naborze do pracy – psycholog (na zastępstwo)
w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie

ul. Żołnierska 11c, 10-558 Olsztyn

Termin składania ofert: 2020-11-02
Stanowisko: Psycholog (1 etat na zastępstwo) w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie

Ogłoszono dnia: 2020-10-01
Nr ogłoszenia: 2/2020

 1. I.Wymagania w stosunku do kandydatów
 1. a.Wymagania niezbędne
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 6. Nieposzlakowana opinia;
 7. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
 1. b.Wymagania dodatkowe:
 2. Co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną;
 3. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia;
 4. Znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym szczególnie funkcjonowania samorządu terytorialnego;
 5. Znajomość przepisów i problematyki z zakresu pomocy społecznej oraz ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 6. Umiejętność obsługi komputera (w szczególności programów- pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych;
 7. Komunikatywność;
 8. Duża operatywność i zdolności organizacyjne;
 9. Umiejętność pracy w zespole;
 10. Prawo jazdy kat B.
 1. II.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 2. 1.List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
 3. 2.Życiorys zawodowy- curriculum vitae
 4. 3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
 5. 4.Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie.
 6. 5.Kserokopie referencji lub opinii.
 7. 6.Oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-
 8. 7.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 9. 8.Oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych.
 10. 9.Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 11. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków za wskazanym stanowisku.

1. Prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka.

2. Prowadzenie badań psychologicznych dzieci zgłoszonych do ośrodka – sporządzanie diagnozy psychologicznej dzieci.

3. Udzielanie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka po urodzeniu.

4. Udzielanie wsparcia psychologicznego kandydatom do przysposobienia dziecka.

5. Udzielanie wsparcia rodzicom adopcyjnym (po przysposobieniu) w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem dziecka.

6. Sporządzanie opinii o kwalifikacjach osobistych kandydatów do sprawowania opieki nad dziećmi.

7. Prowadzenie terapii psychologicznej dzieci i rodzin adopcyjnych – na ich wniosek.

8. Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej Ośrodka – kwalifikacja dzieci do przysposobienia i kandydatów na rodziców przysposabiających.

9. Współpracuje z podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami rodzinnymi i ich organami pomocniczymi, podmiotami leczniczymi, organizacjami społecznymi, w celu gromadzenia informacji o stanie zdrowia, potrzebach rozwojowych dzieci zgłaszanych do przysposobienia, ustalania ich sytuacji prawnej, rodzinnej.

10. Uczestnictwo w posiedzeniach stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w województwie.

11. Ocena możliwości dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia do nawiązania więzi emocjonalnych z kandydatami na rodziców przysposabiających.

12. Nadzorowanie przebiegu okresu osobistej styczności i okresu preadopcyjnego pod kątem nawiązania więzi emocjonalnych w rodzinach preadopcyjnych.

13. Prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:       

Praca psychologa z przewagą wysiłku umysłowego w tym przy monitorze ekranowym, praca w terenie.

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych:

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ( w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie wynosił mniej niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

11. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji (załącznik na stronie internetowej www.adopcja.olsztyn.pl).zgoda na przetwarzanie danych osobowych - rekrutacja

VI. Dokumenty dodatkowe:

 1. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach
 2. Inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy.

VII. Termin, sposób i miejsce:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie (w godz. 730 – 1530)lub przesłać w terminie do dnia 02.11.2020 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu) na adres: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie, ul. Żołnierska 11c, 10-558 Olsztyn z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psycholog (na zastępstwo) w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie” wzamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata. Dokumenty, które nie wpłyną w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

VIII. Informacje dodatkowe:

Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru, kandydat musi spełniać zarówno wymagania niezbędne jak i dodatkowe oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów. Aplikacje, które wpłyną do W-MOA po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.adopcja.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 11c.

                                                                                                                                           Dyrektor

Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie

Bożena Puszkiewicz

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Są momenty kiedy proces adopcyjny jest wyczerpujący i bolesny i chcesz krzyczeć. Ale takie właśnie są każde narodziny dziecka.                                                                                              

chcemybycrodzicami.pl

 

 

 

Dlaczego specjaliści z ośrodków adopcyjnych stawiają tak wysokie wymagania kandydatom na rodziców adopcyjnych?

                W sytuacji dzieci oczekujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w rodzinach zastępczych na wymarzonych rodziców wydawałoby się słusznym ograniczenie do minimum formalności, wywiadów, rozmów i szkoleń przewidzianych dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, aby jak najszybciej doszło do spotkania tych dwóch stron. Jednakże, czy słusznie?

                Wyzwania, jakie ze sobą niesie rodzicielstwo adopcyjne, należy porównać do wyzwań związanych raczej z górską wyprawą w Alpy, niż w nasze polskie Tatry, zwłaszcza, że obserwujemy, że na „nowych rodziców” czekają dzieci z coraz bardziej złożonymi trudnościami. Dziecko oczekujące na adopcje „nie jest gorsze, ale musi się uporać z dodatkowymi problemami(Deborah D. Gray, 2010). Dlatego obok naturalnej motywacji związanej z chęcią bycia rodzicami i pomocy dzieciom, które właśnie potrzebują rodzicielskiej miłości potrzebne są osoby, które m.in. cechuje SIŁA, ENERGIA, STAŁOŚĆ, ale i ELASTYCZNOŚĆ wobec zmian, DYSTANS DO SIEBIE oraz POCZUCIE HUMORU, a jeżeli są w związkach małżeńskich – DOBRA KOMUNIKACJA. Jeśli spojrzymy na poniższe wyzwania, to nikogo nie zdziwi, że ważna również jest dobra kondycja zdrowotna oraz stabilność finansowa i mieszkaniowa.

Deborah D. Gray (2010) zwraca uwagę, że wiele dzieci trafiających do adopcji będzie doświadczało specyficznych trudności na poziomie myśli, emocji i zachowania. Ich skala i rozmiar będzie zależna od ich predyspozycji, problemów zdrowotnych, doświadczonych traumatycznych przeżyć oraz wieku w momencie umieszczenia w rodzinie adopcyjnej. Wskazuje na występującą u dzieci obawę przed ponownym odrzuceniem, brak poczucia bezpieczeństwa, kojarzenie „władzy” dorosłych z krzywdą, poczucie bólu i pustki emocjonalnej, nieumiejętne zaspokojenie potrzeb (parentyfikacja – odwrócenie ról, gdzie dziecko zaspokajała potrzeby opiekuna lub zwracanie uwagi na siebie, często w bardzo irytujący sposób zamiast proszenia o pomoc), nieprzerobiona strata/konflikt lojalnościowy związany z rodzicami biologicznymi, niskie poczucie wartości oraz kontrolowanie dorosłych, przyjmujące przykre formy dla rodziców. Ponadto część dzieci może mieć różnorodne problemy zdrowotne, opóźnienia rozwojowe oraz trudności edukacyjne powstałe na skutek zaniedbań środowiskowych, czy też wywołane spożywaniem alkoholu przez matkę w czasie ciąży. Niezbędne w tych sytuacjach będą dodatkowe terapie, konsultacje i wizyty lekarskie.

Nieadaptacyjne postawy dzieci utrudniające ich społeczne funkcjonowanie w znacznej mierze łączą się    z nieprawidłowo ukształtowanym stylem przywiązania. Najbardziej pożądanym, jest ufny styl przywiązania umożliwiający budowanie intymnych i głębokich relacji z innymi, którym towarzyszy wzajemna akceptacja       i radość z bycia z sobą. Tworzenie się tego styl przywiązania ma swoje optimum czasowe - przypada jeszcze na okres płodowy i kończy się około 2,5 r.ż. Ufność do rodziców, do innych osób, świata jest kształtowana głównie przez „responsywną” matkę, czyli taką, która elastycznie i adekwatnie reaguje na potrzeby dziecka okazując czułość, zainteresowanie i kojąc jego płacz. Niestety niektórym dzieciom nie było dane zaznanie troskliwej opieki ze strony rodziców biologicznych, a raczej wręcz przeciwnie doznały opuszczenia, zaniedbań lub doświadczyły rażących nadużyć z ich strony. Rodzicom ograniczono lub odebrano władzę rodzicielską,    a je umieszczono w pieczy zastępczej rodzinnej lub instytucjonalnej. Brak czułej miłości wówczas przyczynia się do ukształtowania się w dzieciach lękowych odmian stylu przywiązania[1]. Poniżej przedstawiono zaobserwowane zależności pomiędzy warunkami wychowawczymi występującymi w rodzinach biologicznych a funkcjonowaniem dzieci po umieszczeniu w rodzinach adopcyjnych oraz możliwymi reakcjami nowych rodziców.

Lękowe unikające:

Rodzice biologiczni: nadużycia, zranienia, niewrażliwi na potrzeby dziecka lub fizycznie niedostępni.

Dzieci: trudno im przyjąć „dobre zasady” nowego domu, bo chcą być niezależne i samowystarczalne. Słabe                           w samoobsłudze, bo nie pytają się w jaki sposób coś zrobić. Oporne w wymianie czułości. W sytuacjach trudnych jednak przychodzą do rodziców adopcyjnych prosząc o pomoc. Unikają kontaktu wzrokowego. Bywa, że mają lepsze więzi z obcymi. Przenoszą złość z rodziców biologicznych na adopcyjnych.

Rodzice adopcyjni: zagubieni, sfrustrowani brakiem odpowiedzi w postaci miłości dziecka.

Lękowe ambiwalentne z lękliwym przywieraniem:

Rodzice biologiczni: brak nadużyć, tu raczej zaniedbania i zmiany miejsca pobytu.

Dzieci: obawiają się rozstań z rodzicami adopcyjnymi, tego, że już nie wrócą.

Rodzice adopcyjni: raczej usatysfakcjonowani, chociaż zmęczeni, obawiają się roszczeniowej postawy dziecka w dorosłości.

Lękowe ambiwalentne: „Odepchnij mnie ! Przyciągnij mnie”

Rodzice biologiczni : brak rażących nadużyć, względnie dobre relacje z rodzicami. Dzieci pochodzą z domów dziecka, które wcześniej doświadczały głównie zaniedbań przez matkę biologiczną.

Dzieci: częściej przenoszą swe negatywne uczucia na matkę adopcyjną, niż na ojca, chwiejne - chcą i nie chcą kontaktu, są na przemian miłe i niemiłe, otwarte i zamknięte. Dążą do zwrócenia uwagi na siebie, kontaktu, a gdy już to osiągną odpychają.Wewnętrzny model roboczy polega na niedopuszczeniu rodzica zbyt blisko na dłuższy czas i z drugiej strony – na pozwoleniu na trwającą zbyt długo separację.

Rodzice adopcyjni: czują się bliscy porażki, czują, że ich wysiłki nawiązania relacji są sabotowane, ale też mają poczucie, że dni dobre przeplatają się ze złymi.

Lękowe zdezorganizowane (zdezorientowane)

Rodzice biologiczni: dopuścili się licznych nadużyć, wystawiali dzieci na nadmierne obciążenia, po czym reagowali odrzuceniem i agresją. Ponadto występuje u takich dzieci, które zostały przenoszone z jednej rodziny zastępczej do drugiej po uprzednio doświadczonych urazach.

Dzieci, które nie są w stanie wykształcić struktury informacji o swoich opiekunach i w niespójny sposób sygnalizują swoje potrzeby. Podobne do stylu lękowego ambiwalentnego, ale znacznie mocniej przeżywają strach i gniew. Oscylują pomiędzy odtrącaniem, a przyciąganiem rodziców. Okresy życzliwości w stosunku do rodziców rzadkie. Z rodziców biologicznych na adopcyjnych przenoszą uczucia lęku, przerażenia i złości.          Z obciążającymi sytuacjami radzą sobie poprzez agresję lub dysocjację (oddzielenie emocjonalne). Często mają poważne problemy emocjonalne i naruszają dobro oraz własność innych. W bardzo młodym wieku diagnozuje się u nich zachowania opozycyjno – buntownicze.

Rodzice adopcyjni: bardzo zagubieni, często ich opis dziecka różni się od tego jaki płynie z otoczenia,           od nauczycieli i znajomych, gdyż potrafią „grać” miłych i życzliwych dla obcych.

                Sigel i Hartzell podkreślają, „badania pokazują, że relacje dziecka z rodzicami mogą się zmienić         i kiedy, to ma miejsce, zmienia się też styl przywiązania u dziecka”[2]

                Powyżej opisane trudności, szczególnie w zbudowaniu prawidłowego wzorca więzi będą wymagały ze strony rodziców adopcyjnych dużego zaangażowania, cierpliwości, zrozumienia i akceptacji dziecka,            a także przeformułowania dotychczasowych priorytetów życiowych na rzecz jego potrzeb. Wspomniana Deborah D. Gray wskazuje na następujące wyzwania stojące przed dzieckiem i rodziną:

 • Zbudowanie ufnego przywiązania
 • Ukazanie znacznie rodziny
 • Ochrona przed silnym stresem
 • Nauczenie się znoszenia umiarkowanego stresu
 • Nauczenia się właściwego sygnalizowania potrzeby pomocy
 • Cieszenie się pozytywną samokontrolą
 • Opłakanie strat i traumy
 • Wydobycie różnic między przeszłością a teraźniejszością
 • Nauczenie się uogólniania pozytywnych doświadczeń
 • Nadrobienie opóźnień w rozwoju emocjonalnym
 • Osiągnięcie zdolności do regulacji emocji
 • Odbudowanie poczucia wartości w dziecku
 • Odzyskanie uczucia miłości po doświadczaniu „zdrady” ze strony rodziców biologicznych
 • Radzenie sobie z traumatycznymi doświadczeniami
 • Rozwinięcie w rodzinie relacji pełnych miłości[3]

dodatkowe zadania emocjonalne :

W obliczu tych zadań, spotkania z psychologami, pedagogami z ośrodka adopcyjnego mają na celu wspólne przeanalizowanie z kandydatami ich motywacji, zbadanie możliwości, ograniczeń oraz gotowości sprostania im. Dodatkową sposobnością do zastanowienia się, do pogłębienia problematyki adopcji jest szkolenie, w czasie którego można również zapoznać z innymi rodzicami adopcyjnymi, tworząc w naturalny sposób grupę wsparcia. Od pierwszego spotkania w ośrodku do wydania zaświadczania potwierdzającego zakwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziców adopcyjnych ważna jest obustronna szczerość, otwartość i zaufanie, które są niezbędne do podjęcia najważniejszej decyzji w życiu dorosłego i dziecka, dla którego wybieramy rodzinę na całe życie.

Okres wyczekiwania na telefon z ośrodka informujący „znaleźliśmy dla Was dziecko ” zależny jest od możliwości dopasowania zasobów i ograniczeń kandydatów do potrzeb dziecka. Nie każda rodzina jest          w stanie uporać się z specyficznymi trudnościami konkretnego dziecka i dlatego kierując się jego dobrem,    a nie kolejnością zgłoszeń i presją czasową szukają rodziny, która będzie najlepiej odpowiadać na wyzwania związane z jego temperamentem i osobowością.

Natomiast po adopcji nasi specjaliści służą również pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych          z rodzicielstwem adopcyjnym.

Monika Wiereńko – pedagog

w Warmińsko-Mazurskim

Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie

 


[1] Gray, D. D (2010) Adopcja i przywiązanie – Praktyczny poradnik dla rodziców. Sopot: GWP, pp. 59-64.

[2] Schooler, J.E, Kefeer Salley, B, Callahan, T. J (2012) Zranione dzieci, uzdrawiające domy. Warszawa: MRaciniewski Services, p. 81.

[3] Gray, D. D (2010) Adopcja i przywiązanie – Praktyczny poradnik dla rodziców. Sopot: GWP, pp. 38-39.

 

 

 

pobierz plik PDF STATYSTYKI