Olsztyn

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie


Olsztyn, ul. Żołnierska 11c , tel. 89 534 95 94

 

zmiana adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka:   Bożena Puszkiewicz - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Olsztyn:

 

 

Anna Kin – pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Dorota Zdziarska – pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Joanna Sztachelska – pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Wioletta Burdalska – pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Sylwia Ramczykowska - pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Anna Bałazy - pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Agnieszka Kozłowska - pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Elżbieta Korona – psycholog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (tel. 514 173 672)

 

Magdalena Krasnoborska-Wirchanowicz – psycholog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Katarzyna Danielewicz - psycholog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Anna Szałkowska - psycholog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Marta Mazurkiewicz - Sidor – główny księgowy, specjalista ds. kadr  - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Bożena Sadowska – referent administracyjny - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Joanna Nowakowska - referent administracyjny - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 Ośrodek czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

 

Szkolenia kandydatów na rodziców adopcyjnych odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych 1530 - 1930.

 

 

 

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

Ogłoszenie o naborze do pracy – psycholog (na zastępstwo)
w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie

ul. Żołnierska 11c, 10-558 Olsztyn

Termin składania ofert: 2020-02-17
Stanowisko: Psycholog (1 etat na zastępstwo) w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie

Ogłoszono dnia: 2019-11-15
Nr ogłoszenia: 8/2019

 1. I.Wymagania w stosunku do kandydatów
 1. a.Wymagania niezbędne
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 6. Nieposzlakowana opinia;
 7. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
 1. b.Wymagania dodatkowe:
 2. Co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną;
 3. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia;
 4. Znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym szczególnie funkcjonowania samorządu terytorialnego;
 5. Znajomość przepisów i problematyki z zakresu pomocy społecznej oraz ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 6. Umiejętność obsługi komputera (w szczególności programów- pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych;
 7. Komunikatywność;
 8. Duża operatywność i zdolności organizacyjne;
 9. Umiejętność pracy w zespole;
 10. Prawo jazdy kat B.
 1. II.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 2. 1.List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
 3. 2.Życiorys zawodowy- curriculum vitae
 4. 3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
 5. 4.Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie.
 6. 5.Kserokopie referencji lub opinii.
 7. 6.Oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie- www.bip.warmia.mazury.ploraz w sekretariacie W-MOA w Olsztynie ul. Żołnierska 11c 10-558 Olsztyn.
 8. 7.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 9. 8.Oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych.
 10. 9.Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 11. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków za wskazanym stanowisku.

1. Prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka.

2. Prowadzenie badań psychologicznych dzieci zgłoszonych do ośrodka – sporządzanie diagnozy psychologicznej dzieci.

3. Udzielanie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka po urodzeniu.

4. Udzielanie wsparcia psychologicznego kandydatom do przysposobienia dziecka.

5. Udzielanie wsparcia rodzicom adopcyjnym (po przysposobieniu) w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem dziecka.

6. Sporządzanie opinii o kwalifikacjach osobistych kandydatów do sprawowania opieki nad dziećmi.

7. Prowadzenie terapii psychologicznej dzieci i rodzin adopcyjnych – na ich wniosek.

8. Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej Ośrodka – kwalifikacja dzieci do przysposobienia i kandydatów na rodziców przysposabiających.

9. Współpracuje z podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami rodzinnymi i ich organami pomocniczymi, podmiotami leczniczymi, organizacjami społecznymi, w celu gromadzenia informacji o stanie zdrowia, potrzebach rozwojowych dzieci zgłaszanych do przysposobienia, ustalania ich sytuacji prawnej, rodzinnej.

10. Uczestnictwo w posiedzeniach stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w województwie.

11. Ocena możliwości dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia do nawiązania więzi emocjonalnych z kandydatami na rodziców przysposabiających.

12. Nadzorowanie przebiegu okresu osobistej styczności i okresu preadopcyjnego pod kątem nawiązania więzi emocjonalnych w rodzinach preadopcyjnych.

13. Prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:       

Praca psychologa z przewagą wysiłku umysłowego w tym przy monitorze ekranowym, praca w terenie.

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych:

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ( w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie wynosił mniej niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

11. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji (załącznik na stronie internetowej www.adopcja.olsztyn.pl).

VI. Dokumenty dodatkowe:

 1. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach
 2. Inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy.

VII. Termin, sposób i miejsce:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie (w godz. 730 – 1530)lub przesłać w terminie do dnia 17.02.2020 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu) na adres: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie, ul. Żołnierska 11c, 10-558 Olsztyn z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psycholog (na zastępstwo) w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie” wzamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata. Dokumenty, które nie wpłyną w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

VIII. Informacje dodatkowe:

Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru, kandydat musi spełniać zarówno wymagania niezbędne jak i dodatkowe oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów. Aplikacje, które wpłyną do W-MOA po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.adopcja.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 11c.

Dyrektor

Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie

Bożena Puszkiewicz

 

 

pobierz plik PDF STATYSTYKI