Ośrodek powołany na mocy Uchwały Nr XII/216/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą: "Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie"

 

Nasza misja

Priorytetowym zadaniem Ośrodka jest zapobieganie sieroctwu społecznemu i naturalnemu dzieci pokrzywdzonych przez los. Zapewniamy sierotom
naturalnym i społecznym wychowanie rodzinne w formie rodziny adopcyjnej. Dobieramy kandydatów na rodziców adopcyjnych dla dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.

 

Zastanawiacie się Państwo nad przysposobieniem dziecka, lecz nie posiadacie wystarczającej wiedzy? Dzwońcie, piszcie, pytajcie - odpowiemy na każde Państwa pytanie. Aby przystąpić do procedury adopcyjnej należy telefonicznie umówić się na rozmowę wstępną z pedagogiem z Ośrodka.

 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych - rekrutacja

 

Ogłoszenie o naborze do pracy na stanowisko Główny Księgowy, Specjalista ds. kadr

w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie.

 

 

 

Termin składania ofert: 15 lipca 2019 r.
Nazwa stanowiska: Główny księgowy (0,75 etatu), Specjalista ds. kadr (0,25 etatu) – 1 etat
Miejsce pracy: 10-558 Olsztyn, ul. Żołnierska 11c.

Ogłoszono dnia: 26.06.2019 r.

Nr ogłoszenia: 6/2019

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
................................................................................................................................................................................................................

A. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie.
2) Wykształcenie:
a) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie, co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości lub
b) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub podyplomowe studia ekonomiczne i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,
3) Doświadczenie zawodowe:
a) co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości jednostek finansów publicznych lub w kontroli finansowej podmiotów finansów publicznych lub
b) osoba jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
c) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne na podstawie odrębnych przepisów.
4) Umiejętność redagowania pism urzędowych.
5) Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
6) Umiejętność pracy w zespole.
7) Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni z praw publicznych.
8) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
9) Nieposzlakowana opinia.

B. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.
2) Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych.
3) Biegła znajomość zagadnień podatkowych i księgowych.
4) Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych ZFŚS i administracji kadrowej.
5) Znajomość prawa zamówień publicznych.
6) Znajomość przepisów związanych z ochroną danych osobowych (RODO).
7) Umiejętność realizowania założonych celów, rzetelność, uczciwość.
8) Samodzielność.
9) Umiejętność interpretacji przepisów.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Głównego Księgowego:

.....................................................................................................................
1. Prowadzenie rachunkowości budżetowej Ośrodka.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5. Przygotowywanie projektów planów finansowych Ośrodka w oparciu o zapotrzebowanie merytorycznych komórek organizacyjnych Ośrodka.
6. Koordynowanie planowania wydatków budżetowych oraz potrzeb w zakresie wykorzystania środków finansowych pracy w oparciu o zapotrzebowania merytorycznych komórek organizacyjnych Ośrodka.
7. Bieżące informowanie dyrektora Ośrodka o realizacji planu finansowego.
8. Analiza wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka.
9. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
10. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością Ośrodka w zakresie spraw finansowo – księgowych.
11. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Specjalisty ds. kadr:
..................................................................................................................................................................................................................

1. Prowadzenie akt osobowych.
2. Sporządzanie umów o pracę.
3. Sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników.
4. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie stosownej dokumentacji (karta urlopowa, plany urlopowe, urlopy okolicznościowe itp.).
5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich.
6. Zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i ich rodzin.
7. Przyjmowanie wniosków dotyczących wypłaty należnych świadczeń pracowniczych.
8. Prowadzenie ewidencji szkoleń BHP i Ppoż oraz badań lekarskich pracowników oraz kontrola ich aktualności.
9. Sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw personalnych i zatrudnionych pracowników.

 

IV. Preferowane będą następujące dodatkowe wymagania:

.......................................................................................................


1. Posiadanie ogólnej znajomości księgowości budżetowej, plan kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
2. Posiadanie wiedzy i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości.
3. Posiadanie umiejętności sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
4. Cechy osobowości: komunikatywność, dyskrecja, odpowiedzialność, sumienność, terminowość.
5. Osoby niepełnosprawne, o ile kandydat złoży wraz z dokumentami kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


V. Warunki pracy na danym stanowisku:

.................................................................................


• Praca przy komputerze.
• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


VI. Wymagane dokumenty:

................................................................................................
1. List motywacyjny.
2. Życiorys zawodowy.
3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu.
4. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
5. Referencje, opinie.
6. Oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru dostępnego na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego – ww.bip.warmia.mazury.pl
7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – w oryginale lub odpisie poświadczonym notarialnie.
9. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.
10. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji (załącznik na stronie internetowej: www.adopcja.olsztyn.pl).
11. Inne dokumenty dodatkowe o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

VII. Termin składania dokumentów:

...............................................................................

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie (w godz. 7.30 – 15.30) lub przesłać w terminie do dnia 15.07.2019 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu) na adres: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie, ul. Żołnierska 11c, 10-558 Olsztyn z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego, specjalisty ds. kadr" w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata. Dokumenty, które nie wpłyną w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

..............................................................................


Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru, kandydat musi spełniać zarówno wymagania niezbędne jak i dodatkowe oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów. Aplikacje, które wpłyną do W-MOA po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.adopcja.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 11c.

 

Dyrektor
Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie
Bożena Puszkiewicz

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Główny Księgowy, specjalista ds. kadr w dniu 24.06.2019 r. - nie został wybrany żaden kandydat.

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Ogłoszenie o naborze do pracy na stanowisko referent administracyjny

w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie Filia w Elblągu – ¾ etatu.

 

 

 

Termin składania ofert: 25 czerwca 2019 r.

Nazwa stanowiska: referent administracyjny – ¾ etatu

Miejsce pracy: 82-300 Elbląg, ul. Hetmańska 31.

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

…………………………………………………………………………………………………

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie średnie.
 3. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni z praw publicznych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Umiejętność interpretacji przepisów.
 7. Znajomość prawa zamówień publicznych.
 8. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 9. Umiejętność obsługi komputera (Word, Exel) oraz urządzeń biurowych.
 10. Umiejętność pracy w zespole.
 11. Umiejętność realizowania założonych celów, rzetelność, uczciwość.
 12. Bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej.
 13. Samodzielność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referent administracyjny:

…………………………………………………………………………………………………..

1. Prowadzenie dokumentacji pracy Ośrodka z pomocą i pod nadzorem pracowników merytorycznych Ośrodka:

a)   Prowadzenie rejestru dzieci zgłoszonych do przysposobienia (z podziałem na przysposobienia krajowe i zagraniczne).

b)   Prowadzenie rejestru opinii o kandydatach do przysposobienia (dla potrzeb sądów rodzinnych).

2.   Wysyłanie kart dziecka do Wojewódzkiego Banku Danych w Olsztynie.

3.   Stosowanie instrukcji kancelaryjnej w realizowaniu zadań sekretariatu.

4.   Kserowanie materiałów na szkolenia, druków stosowanych w Ośrodku, dokumentów, itd.

5.   Zaopatrywanie Ośrodka w materiały biurowe.

6.   Przygotowywanie i nadawanie przesyłek pocztowych.

7.   Prowadzenie rejestru upoważnień, pełnomocnictw.

8.   Prowadzenie rejestru delegacji służbowych.

9. Prowadzenie rejestru rozchodu znaczków, biletów mpk.

10. Bieżąca obsługa sekretariatu (m.in. centrala telefoniczna, sprzęt biurowy).

11. Przepisywanie pism urzędowych, analiz, statystyk, sprawozdań itp. na polecenie Kierownika i pracowników merytorycznych Ośrodka.

12. Sprawdzanie pod względem merytorycznym wpływających faktur i wpisywanie do dziennika korespondencji.

13. Wykonywanie obowiązków kasjera zgodnie z instrukcją kasową.

14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika i Dyrektora Ośrodka.

III. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • Praca przy komputerze.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

IV. Wymagane dokumenty:       

………………………………………………………………………………………………..

            1) List motywacyjny.

            2) Życiorys zawodowy.

            3) Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu.

            4) Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.

            5) Referencje, opinie.

            6) Oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru dostępnego na

   stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego

www.bip.warmia.mazury.pl

7) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

8) Aktualne oświadczenie o niekaralności.

9) Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.

10) Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji (załącznik na stronie internetowej: www.adopcja.olsztyn.pl).

11) Inne dokumenty dodatkowe o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Osoby niepełnosprawne, o ile kandydat złoży wraz z dokumentami kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie (w godz. 730 – 1530)lub przesłać w terminie do dnia 25.06.2019 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu) na adres: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie, ul. Żołnierska 11c, 10-558 Olsztyn z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referent administracyjny w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym Filia w Elblągu” wzamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata. Dokumenty, które nie wpłyną w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

(55) 236 29 49, (89) 534 95 94.

VI. Informacje dodatkowe:

Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu, naboru, kandydat musi spełniać zarówno wymagania niezbędne jak i dodatkowe oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Aplikacje, które wpłyną do W-MOA po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.adopcja.olsztyn.pl

 

Dyrektor
Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie
Bożena Puszkiewicz

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GRUPACH WSPARCIA:

- DLA KANDYDATÓW OCZEKUJĄCYCH  - 16.00 -  W DNIU 18.02.2019

- DLA RODZIN ADOPCYJNYCH               - 17.00 -  W DNIU 25.02.2019

Możliwe jest również umówienie się na konsultacje indywidualne w tym dniu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie