Jak zostać rodzicem

Jak zostać rodzicem adopcyjnym?

Wymagania stawiane kandydatom na rodziców adopcyjnych są określone przez Ustawę o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej oraz Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy  który mówi, że:

„Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego” oraz, że „między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku”.

Rodzicami adopcyjnymi mogą zostać:

 1. małżeństwa bezdzietne, bądź posiadające własne dzieci lub też osoba samotna. Jednak przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie (art. 115 §1). Nie może ubiegać się o adopcję np. związek konkubencki,
 2. osoby w odpowiednim wieku – różnica wieku między rodzicami a  dzieckiem nie może być większa niż 40 lat,
 3. osoby, które nie były karane,
 4. osoby zdrowe psychicznie i fizycznie,
 5. osoby, które mają sytuację zawodową i finansową zapewniającą dziecku dobre warunki materialne,
 6. osoby mające odpowiednie warunki mieszkaniowe (posiadają tytuł prawny do lokalu)
 7. osoby, które kierują się dobrem dziecka i gwarantują właściwą opiekę, czyli, takie które posiadają odpowiednie kwalifikacje osobiste (art. 114 ust. 1 KRiO)

Procedura adopcyjna krok po kroku

W okresie zagrożenia epidemiologicznego covid – 19 spotkania w Ośrodku następują po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Kandydaci zobowiązani są do posiadania maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych, własnych przyborów do pisania.

Szczegółowe informacje dot. funkcjonowania Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie oraz Filii Ośrodka w Elblągu i Ełku od dnia 01.06.2020 r. zostały zamieszczone http://www.adopcja.olsztyn.pl/ w Zarządzeniu Dyrektora nr 3/2020 z dnia 28.05.2020 r. oraz 5/2020 z dnia 19.10.2020 r.

 1. Rozmowa wstępna–   rozmowa z pracownikami Ośrodka w trakcie, której kandydaci mają możliwość przedstawienia  się oraz otrzymania istotnych informacji niezbędnych, aby rozpocząć dalszą  współpracę.
 2. Złożenie odpowiednich dokumentów– kandydaci przesyłają listownie komplet dokumentów ustalonych podczas pierwszej rozmowy.
 3. Diagnoza kandydatów
  1. wywiad z kandydatami w miejscu zamieszkania
  2. diagnoza psychologiczno – pedagogiczne
 4. Wstępna ocena– Ośrodek po analizie i sporządzeniu opinii dokonuje wstępnej kwalifikacji kandydatów na szkolenie, która uwzględnia: predyspozycje  osobiste oraz motywację do podjęcia się wychowywania dziecka.
 5. Szkolenie–  przyszli rodzice biorą udział  w szkoleniu programem PRIDE, które kończy się wydaniem zaświadczenia.
 6. Okres oczekiwania– to czas od ukończenia szkolenia do przedstawienia propozycji dziecka.
 7. Spotkanie z dzieckiem– odbywa się w miejscu pobytu dziecka w obecności przedstawiciela Ośrodka oraz opiekuna prawnego dziecka. Kolejne spotkania po wyrażeniu takiej woli przez kandydatów odbywają się  po uprzednim uzgodnieniu z opiekunami dziecka.
 8. Wniosek do sądu– po wyrażeniu pracownikowi Ośrodka oraz opiekunowi prawnemu woli adopcji dziecka, za pośrednictwem Ośrodka kandydaci  składają wniosek do sądu o przysposobienie wraz z kompletem dokumentów.
 9. Orzeczenie adopcji przez sąd –  Sąd wyznacza tzw. okres preadopcyjny        (osobistej styczności) podczas którego kandydatom zostaje powierzone dziecko. Przyszli rodzice są odpowiedzialni za jego życie i zdrowie. Pozostają pod nadzorem Ośrodka, który na zlecenie sądu sporządza opinię, bada powstające więzi kandydatów z dzieckiem. Po okresie osobistej styczności sąd wyznacza termin sprawy o przysposobienie, na której orzeka adopcję. Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu kandydaci stają się rodzicami dziecka – otrzymują nowy akt urodzenia dziecka, w którym figurują jako jego rodzice.
 10. Wsparcie postadopcyjne– po zakończeniu procedury adopcyjnej rodzice mają zawsze prawo zgłosić się o pomoc i wsparcie do pracowników Ośrodka.

Kandydaci na rodziców adopcyjnych listownie przesyłają następujące dokumenty:

 1. Wniosek  skierowany do Ośrodka z szeroką motywacją,
 2. życiorysy rodzinne kandydatów,
 3. skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku osoby samotnej – odpis skrócony aktu  urodzenia),
 4. zdjęcie małżonków,
 5. zaświadczenia lekarskie o ogólnym stanie zdrowia od lekarza rodzinnego,
 6. opinie z zakładów pracy,
 7. zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów,
 8. zaświadczenia o niekaralności/ zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
 9. inne dokumenty w razie potrzeby,
 10. prosimy o wydrukowanie i podpisanie:
  1.  załącznika nr 10 do Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych W-MOA w Olsztynie oraz dołączanie do kompletu dokumentów.
  2. oświadczenia o spełnianiu warunków ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczące kandydatów do przysposobienia.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny

ul. Żołnierska 11c, 10 – 558 Olsztyn
tel. 89 534 95 94

Co powinien zawierać wniosek?

Jak zacząć?

„Zwracamy się z prośbą o przygotowanie nas do pełnienia roli rodziców adopcyjnych oraz o pomoc w przeprowadzeniu procedury adopcyjnej… „

We wniosku należ obszernie opisać dlaczego zdecydowaliście się na adopcje oraz o Waszych oczekiwaniach wobec dziecka ( wiek, płeć …)

Co powinien zawierać życiorys?

W życiorysie powinien się znaleźć opis wspomnień z dzieciństwa, panującej atmosfery w rodzinnym domu, relacji z rodzicami, rodzeństwem oraz opis przebiegu małżeństwa, aktualnych relacji rodzinnych, a także krótkie informacje dot. stanu zdrowia i ścieżki edukacyjnej oraz zawodowej.

A teraz trochę o szkoleniu

Jednym z etapów procedury adopcyjnej jest szkolenie dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Nasz Ośrodek realizuje to szkolenie na podstawie Programu PRIDE : ADOPCJA (Decyzja Nr 3/2017/RA z dnia 23.03.2017r.).

Program PRIDE realizowany jest w wymiarze 50 godzin szkoleniowych, w tym 6 godzin konsultacji indywidualnych. Składa się z 10 sesji grupowych. Spotkania szkoleniowe odbywają się raz w tygodniu po południu. W ciągu roku przewidziane są dwie lub 4 grupy szkoleniowe, w zależności od liczby zgłoszonych kandydatów.

Program PRIDE: ADOPCJA jest źródłem informacji i pomocy. Jego celem jest dzielenie się wiadomościami ważnymi dla Twojego rozwoju jako przyszłego dobrego rodzica adopcyjnego. Proces szkoleniowy obejmuje edukację, czyli zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności jakie są potrzebne do podjęcia świadomej decyzji związanej z rodzicielstwem adopcyjnym.

Szkolenie prowadzą certyfikowani trenerzy PRIDE. Zajęcia odbywają się w sposób warsztatowy, wszelkie treści przekładane są na prace zespołową biorąc pod uwagę doświadczenia i kompetencje uczestników.

Ukończenie przez kandydata szkolenia potwierdzone jest Świadectwem Ukończenia Szkolenia, które wystawia Ośrodek Adopcyjny.

W Filiach Ośrodka Adopcyjnego w Ełku i w Elblągu szkolenia odbywają się na tych samych zasadach.

Należy wiedzieć i pamiętać, że Świadectwo Ukończenia Szkolenia nie jest jednoznaczne z uzyskaniem Zaświadczenia Kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodzica adopcyjnego.

W przypadku kandydatów, którzy będą ubiegać się o przysposobienie kolejnego dziecka, a posiadają Świadectwo Ukończenia Szkolenia organizowanego przez Ośrodek Adopcyjny odstępujemy od ponownego udziału kandydatów w szkoleniu.

Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej

Informator dla kandydatów do przysposobienia dziecka

Dlaczego specjaliści z ośrodków adopcyjnych stawiają tak wysokie wymagania kandydatom na rodziców adopcyjnych?

 

 

 

 

Skip to content