Elbląg

Filia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie
Elbląg, ul. Hetmańska 31  tel. 55 236 29 49, fax 55 263 29 50

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Małgorzata Bilewicz – Kierownik Filii

Dorota Rochnińska-Kubiak - psycholog

Magdalena Połom - psycholog

Kamila Kasprzak - psycholog

Anna Wylocińska - pedagog

 

 

 

 Ośrodek czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

 Szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych odbywają się w godzinach popołudniowych, tj. 15:30 - 19:30. 

 

 

 

******************************************************************************************************************

 

Ogłoszenie o naborze do pracy w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie – Filia w Elblągu

82-300 Elbląg, ul. Hetmańska 31

Termin składania ofert: 2019-04-30

Pedagog ( 20 godz. tygodniowo) w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym

w Olsztynie – Filia w Elblągu

Ogłoszono dnia: 2019-03-21

I. Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie;
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 5. Nieposzlakowana opinia;
 6. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagania dodatkowe

 1. Co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną;
 2. Wykształcenie wyższe o kierunku: pedagogika lub na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki lub nauk o rodzinie;
 3. Znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym szczególnie funkcjonowania samorządu terytorialnego;
 4. Znajomość przepisów i problematyki z zakresu pomocy społecznej przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 5. Umiejętność obsługi komputera (w szczególności programów- pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych;
 6. Komunikatywność;
 7. Duża operatywność i zdolności organizacyjne;
 8. Umiejętność pracy w zespole;
 9. Prawo jazdy kat B.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zakres zadań podstawowych:

 1. Gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione w zakresie określonym ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
 2. Sporządzanie dla każdego zakwalifikowanego do przysposobienia dziecka diagnozy pedagogicznej.
 3. Sporządzanie Kart Dzieci.
 4. Przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka (wywiad adopcyjny).
 5. Przeprowadzanie badań pedagogicznych kandydatów na rodziców przysposabiających.
 6. Współpraca z:
 • jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
 • podmiotami leczniczymi,
 • sądami rodzinnymi i ich organami pomocniczymi,
 • placówkami oświatowymi,
 • kościołami, związkami wyznaniowymi i organizacjami społecznymi działającymina rzecz dziecka i rodziny.
 1. Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej Ośrodka
 2. Sporządzania opinii o kwalifikacjach osobistych kandydatów dla sądów rodzinnych przed umieszczeniem dzieci w rodzinach przysposabiających.
 3. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej w województwie.
 4. Udzielanie wsparcia rodzinom:

(kwalifikacja kandydatów na rodziców adopcyjnych).

 • kandydatom na przysposabiających;
 • rodzinom adopcyjnym.
 1. Terapia pedagogiczna rodzin adopcyjnych oraz pomoc w rozwiazywaniu problemów wychowawczych, opiekuńczych, rodzinnych.
 2. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zadań, w tym rejestrów.
 3. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
 4. Życiorys zawodowy- curriculum vitae.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
 6. Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie.
 7. Kserokopie referencji lub opinii.
 8. Oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-
 9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 10. Oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych.
 11. Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków za wskazanym stanowisku.
 13. Inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:  

Praca pedagoga siedząca z przewagą wysiłku umysłowego w tym przy monitorze ekranowy, oraz w terenie.

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych:

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ( w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie wynosił mniej niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

VI. Dokumenty dodatkowe:

     1.   Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach.

VII Termin, sposób i miejsce:

Termin:

2019-04-30

Sposób:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu naboru zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: „Pedagog w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie – Filia w Elblągu”.

Miejsce:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składaćosobiście w sekretariacie W-MOA, ul. Żołnierska 11c, 10-558 Olsztyn, w godz. 730 – 1530, bądź listem poleconym na wyżej wskazany adres do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Decyduje data wpływu do sekretariatu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

(55)236-29-49, (89) 534 95 94.

VIII Informacje dodatkowe:

Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu, kandydat musi spełniać wymagania niezbędne oraz dodatkowe oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne, dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Adopcyjnego po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez komplety dokumentów wymaganych nie będą rozpatrywane.

Dokumentami potwierdzającymi staż pracy i doświadczenie zawodowe są: świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu lub w przypadku kierowniczych stanowisk urzędniczych również wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe mogą być również min.: zaświadczenia o odbyciu praktyk, staży, dokumenty potwierdzające pracę na umowę zlecenie lub o działo, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej również w odniesieniu do stanowisk nie będących stanowiskami kierowniczymi.

Wszystkie wymagane dokumenty musza być sporządzone w języku polskim, a dokumenty wydane w języku obcym musza być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej W-MOA w Olsztynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie W-MOA w Olsztynie ul. Żołnierska 11c

10-558 Olsztyn.

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie z siedzibą przy ul. Żołnierskiej 11c 10-558 Olsztyn;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu naboru i nie będą udostępnione innym odbiorcom;
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 4. Posiadanie danych osobowych ww. jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie naboru.

Dyrektor

Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie

Bożena Puszkiewicz

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych .