Elbląg

 

Filia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie
Elbląg, ul. Hetmańska 31,  tel. 55 236 29 49, fax 55 236 29 50

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Małgorzata Bilewicz – Kierownik Filii

 

Kamila Kasprzak - psycholog

 

Anna Wylocińska - pedagog

 

Katarzyna Kostrzewa - pedagog

 

Karolina Berdzik - referent administracyjny

 

 

 

 

 Ośrodek czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

 Szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych odbywają się w godzinach popołudniowych, tj. 15:30 - 19:30. 

 

 

 

******************************************************************************************************************

 

Filia Ośrodka Adopcyjnego w Elblagu, informuję, iż obecnie prowadzi NABÓR, na następujące stanowisko:

 

 

- Psycholog- 1/2 etatu

 

 

 

 

Szczegóły poniżej, w ogłoszeniach. Zachęcamy do składania aplkacji.

**********************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze do pracy w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie - Filia w Elblągu

Termin składania ofert: 2021-08-18

Psycholog 0,5 etatu w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym

w Olsztynie – Filia w Elblągu

Ogłoszono dnia: 2021-07-19

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne

1. Wykształcenie wyższe magisterskie;

3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;

6. Nieposzlakowana opinia;

7. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych

Wymagania dodatkowe

1. Co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną;

2. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia;

3. Znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym szczególnie funkcjonowania samorządu terytorialnego;

4. Znajomość przepisów i problematyki z zakresu pomocy społeczne oraz ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

5. Umiejętność obsługi komputera ( w szczególności programów- pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych;

6. Komunikatywność;

7. Duża operatywność i zdolności organizacyjne;

8. Umiejętność pracy w zespole;

9. Prawo jazdy kat B;

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka.

2. Prowadzenie badań psychologicznych dzieci zgłoszonych do ośrodka – sporządzanie diagnozy psychologicznej dzieci.

3. Udzielanie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka po urodzeniu.

4. Udzielanie wsparcia psychologicznego kandydatom do przysposobienia dziecka.

5. Udzielanie wsparcia rodzicom adopcyjnym (po przysposobieniu) w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem dziecka.

6. Sporządzanie opinii o kwalifikacjach osobistych kandydatów do sprawowania opieki nad dziećmi.

7. Prowadzenie terapii psychologicznej dzieci i rodzin adopcyjnych – na ich wniosek.

8. Uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej Ośrodka – kwalifikacja dzieci do przysposobienia i kandydatów na rodziców przysposabiających.

9. Współpraca z podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami rodzinnymi i ich organami pomocniczymi, podmiotami leczniczymi, organizacjami społecznymi, w celu gromadzenia informacji o stanie zdrowia, potrzebach rozwojowych dzieci zgłaszanych do przysposobienia, ustalania ich sytuacji prawnej, rodzinnej.

10. Uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w województwie.

11. Ocenianie możliwości dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia do nawiązania więzi emocjonalnych z kandydatami na rodziców przysposabiających.

12. Nadzorowanie przebieg okresu osobistej styczności i okresu preadopcyjnego pod kątem nawiązania więzi emocjonalnych w rodzinach preadopcyjnych.

13. Prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:  

Praca psychologa z przewagą wysiłku umysłowego w tym przy monitorze ekranowym, praca w terenie;

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych:

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ( w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie wynosił mniej niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1.List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.

2.Życiorys zawodowy- curriculum vitae

3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

4.Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie.

5.Kserokopie referencji lub opinii.

6.Oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie- www.bip.warmia.mazury.ploraz w sekretariacie W-MOA w Olsztynie ul. Żołnierska 11c 10-558 Olsztyn

7.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

8.Oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych.

9.Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10.Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków za wskazanym stanowisku.

VI. Dokumenty dodatkowe:

1.Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach

2.Inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy.

VII Termin, sposób i miejsce:

a.Termin:

2021-08-18

 

b.Sposób:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu naboru zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: „Psycholog w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie – Filia w Elblągu”.

c.Miejsce:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie , 10-558 Olsztyn,

ul. Żołnierska 11 c

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do W-MOA w Olsztynie

 

VIII Informacje dodatkowe:

Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu, kandydat musi spełniać wymagania niezbędne oraz dodatkowe oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne, dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Adopcyjnego po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez komplety dokumentów wymaganych nie będą rozpatrywane.

Dokumentami potwierdzającymi staż pracy i doświadczenie zawodowe są: świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu lub w przypadku kierowniczych stanowisk urzędniczych również wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe mogą być również min.: zaświadczenia o odbyciu praktyk, staży, dokumenty potwierdzające pracę na umowę zlecenie lub o działo, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej również w odniesieniu do stanowisk nie będących stanowiskami kierowniczymi.

Wszystkie wymagane dokumenty musza być sporządzone w języku polskim, a dokumenty wydane w języku obcym musza być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach samorządu terytorialnego organizuje się służbę przygotowawcza. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej W-MOA w Olsztynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie W-MOA w Olsztynie ul. Żołnierska 11c

10-558 Olsztyn.

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie z siedzibą przy ul. Żołnierskiej 11c 10-558 Olsztyn;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu naboru i nie będą udostępnione innym odbiorcom;
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  4. Posiadanie danych osobowych ww. jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie naboru.

 

Dyrektor

Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie

Dorota Zdziarska

 

**************************************************************************************************************