Elbląg

Filia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie
Elbląg, ul. Hetmańska 31,  tel. 55 236 29 49, fax 55 263 29 50

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Małgorzata Bilewicz – Kierownik Filii

Dorota Rochnińska-Kubiak - psycholog

Magdalena Połom - psycholog

Kamila Kasprzak - psycholog

Anna Wylocińska - pedagog

Magdalena Jabłońska - pedagog 

 

 

 Ośrodek czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

 Szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych odbywają się w godzinach popołudniowych, tj. 15:30 - 19:30. 

 

 

 

******************************************************************************************************************

 

 

Ogłoszenie o naborze do pracy na stanowisko referent administracyjny

 

w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie Filia w Elblągu – ¾ etatu.

 

 

Termin składania ofert25 czerwca 2019 r.

 

Nazwa stanowiska: referent administracyjny – ¾ etatu

 

Miejsce pracy82-300 Elbląg, ul. Hetmańska 31.

 

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie średnie.
 3. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni z praw publicznych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Umiejętność interpretacji przepisów.
 7. Znajomość prawa zamówień publicznych.
 8. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 9. Umiejętność obsługi komputera (Word, Exel) oraz urządzeń biurowych.
 10. Umiejętność pracy w zespole.
 11. Umiejętność realizowania założonych celów, rzetelność, uczciwość.
 12. Bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej.
 13. Samodzielność.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referent administracyjny:

 

1. Prowadzenie dokumentacji pracy Ośrodka z pomocą i pod nadzorem pracowników merytorycznych Ośrodka:

 

a)   Prowadzenie rejestru dzieci zgłoszonych do przysposobienia (z podziałem na przysposobienia krajowe i zagraniczne).

 

b)   Prowadzenie rejestru opinii o kandydatach do przysposobienia (dla potrzeb sądów rodzinnych).

 

2.   Wysyłanie kart dziecka do Wojewódzkiego Banku Danych w Olsztynie.

 

3.   Stosowanie instrukcji kancelaryjnej w realizowaniu zadań sekretariatu.

 

4.   Kserowanie materiałów na szkolenia, druków stosowanych w Ośrodku, dokumentów, itd.

 

5.   Zaopatrywanie Ośrodka w materiały biurowe.

 

6.   Przygotowywanie i nadawanie przesyłek pocztowych.

 

7.   Prowadzenie rejestru upoważnień, pełnomocnictw.

 

8.   Prowadzenie rejestru delegacji służbowych.

 

9.   Prowadzenie rejestru rozchodu znaczków, biletów mpk.

 

10. Bieżąca obsługa sekretariatu (m.in. centrala telefoniczna, sprzęt biurowy).

 

11. Przepisywanie pism urzędowych, analiz, statystyk, sprawozdań itp. na polecenie Kierownika i pracowników merytorycznych       Ośrodka.

 

12. Sprawdzanie pod względem merytorycznym wpływających faktur i wpisywanie do dziennika korespondencji.

 

13. Wykonywanie obowiązków kasjera zgodnie z instrukcją kasową.

 

14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika i Dyrektora Ośrodka.

 

     III. Warunki pracy na danym stanowisku:

     Praca przy komputerze.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

IV. Wymagane dokumenty: 

 

            1) List motywacyjny.

 

            2) Życiorys zawodowy.

 

            3) Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

            4) Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.

 

            5) Referencje, opinie.

 

            6) Oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru dostępnego na

 

   stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego

 

– www.bip.warmia.mazury.pl

 

7) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

8) Aktualne oświadczenie o niekaralności.

 

9) Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.

 

10) Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji (załącznik na stronie internetowej).

 

11) Inne dokumenty dodatkowe o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Osoby niepełnosprawne, o ile kandydat złoży wraz z dokumentami kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

     V. Termin składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie (w godz. 730 – 1530)lub przesłać w terminie do dnia 25.06.2019 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu) na adres: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie, ul. Żołnierska 11c, 10-558 Olsztyn z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referent administracyjny w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym Filia w Elblągu” wzamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata. Dokumenty, które nie wpłyną w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

 

(55) 236 29 49, (89) 534 95 94.

 

 

     VI. Informacje dodatkowe:

 

Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu, naboru, kandydat musi spełniać zarówno wymagania niezbędne jak i dodatkowe oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów.

 

Aplikacje, które wpłyną do W-MOA po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.adopcja.olsztyn.pl

 

 

 

                                                                                                                                             Dyrektor W-MOA w Olsztynie

                                                                                                                                                                      Bożena Puszkiewicz