Współpraca z instytucjami

W-MOA współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z  podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a  także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny obejmuje swymi działaniami następujące powiaty

Ośrodek Adopcyjny w  Olsztynie:

 • bartoszycki
 • kętrzyński
 • lidzbarski
 • mrągowski
 • miasto Olsztyn
 • nidzicki
 • olsztyński
 • ostródzki
 • szczycieński

Ośrodek Adopcyjny w  Elblągu:

 • braniewski
 • działdowski
 • elbląski
 • iławski
 • nowomiejski

Ośrodek Adopcyjny w  Ełku:

 • ełcki
 • giżycki
 • gołdapski
 • olecki
 • piski
 • węgorzewski

Ośrodek m.in. współpracuje:

 • z organizatorem pieczy zastępczej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, regionalnymi placówkami opiekuńczo-terapeutycznymi lub interwencyjnymi w celu poszukiwania rodzin przysposabiających dla dzieci z  uregulowaną sytuacją prawną, uczestniczy w ocenie sytuacji dziecka oraz w  posiedzeniach zespołu,
 • z rodzinami zastępczymi oraz rodzinnymi domami dziecka, placówkami w  sytuacji kiedy toczy postępowanie adopcyjne w stosunku do dziecka będącego pod ich opieką,
 • z Sądem, opiniuje kandydatów do przysposobienia, pomaga w  przygotowaniu wniosków o przysposobienie, monitoruje okres preadopcji

Zachęcamy wszystkich do promowania rodzicielstwa adopcyjnego. W  Ośrodku przygotowane są ulotki, plakaty, informatory, które możemy udostępnić, przesłać a także jesteśmy otwarci na pomysły, propozycję udziału w  różnorodnych akacjach.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Skip to content