Zgłoszenie dziecka do przysposobienia

Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających należy do zadań: organizatora rodzinnej pieczy, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej.

         Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego należy sporządzenie opinii zgodnie z art. 139 a Ustawy :

 1. opinii o zasadności przysposobienia dziecka;
 2. opinii o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko;
 3. opinii o zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka na miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mającej na celu stwierdzenie, że przysposobienie to leży w jego najlepszym interesie;
 4. opinii o zasadności wspólnego umieszczenia rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej;
 5. opinii o możliwości nieumieszczenia wspólnie rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej z powodu nieznalezienia kandydata do przysposobienia rodzeństwa;[1]

Do powyższych opinii należy załączyć informacje i dokumentację, wymienione  w art. 38 a Ustawy  oraz informację o przebiegu pobytu dziecka w  pieczy zastępczej.

W trosce o dobrą współpracę, usprawnienie procedur adopcyjnych poniżej zamieszczamy formularze do pobrania oraz wykaz dokumentów niezbędnych przy zgłoszeniu dziecka z uregulowaną sytuacją prawną.

Do pobrania:

Opinie art. 139 a

Opiekun – oświadczenia

Dane o stanie zdrowia

Informacje dot. dziecka zgłoszonego

Podstawowe dokumenty (kserokopie):

 1. Zupełny akt urodzenia
 2. Postanowienie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej
 3. Postanowienie lub zaświadczenie o opiece prawnej
 4. Diagnozę psychofizyczną dziecka
 5. Dane o stanie zdrowia cz. VII uzupełnione przez lekarza pediatrę (oryginał)
 6. Orzeczenie o niepełnosprawności

Uzupełniające dokumenty (kserokopie):

 1. Opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 2. Dokumentacja medyczna
 3. Dokumenty szkolne – świadectwa, opinie
 4. Inne dokumenty poszerzającą wiedzę o rodzinie pochodzenia zgłaszanego dziecka m.in postanowienia o zabezpieczeniu z uzasadnieniem, opinie z  MOPS, GOPS sprzed umieszczenia dziecka w środowisku zastępczym *

*)  Wybrane dokumenty może osobiście przekazać opiekun prawny w  dniu badania dziecka w Ośrodku np. karta szczepień, dokumenty szkolne, medyczne.

Dziękujemy za rzetelność w przekazywaniu informacji i dokumentacji, które umożliwiają prawidłowe zdiagnozowanie potrzeb dziecka oraz dobór odpowiedniej rodziny.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Skip to content